litosfera

Z.R.

Matura 2016- przygotowujesz się do matury z geografii? Sprawdź, czy umiesz ten dział! [BUDOWA WNĘTRZA ZIEMI]

Matura 2016- przygotowujesz się do matury z geografii? Sprawdź, czy umiesz ten dział! [BUDOWA WNĘTRZA ZIEMI]

Budowa wnętrza ziemi to jedno z podstawowych zagadnień geografii fizycznej. Jeśli przygotowujesz się do matury na poziomie rozszerzonym, taką bazę musisz znać na wyrywki.

Matura 2015, geografia, odpowiedzi

Matura, geografia, odpowiedzi. Dzisiaj o godzinie 9:00 maturzyści zaczęli rozwiązywać maturę z geografii na poziomie rozszerzonym. Mieli 3 godziny na rozwiązanie arkusza z maturalnymi zadaniami. Publikujemy OFICJALNE ARKUSZE nowej matury 2015 z geografii!

Matura 2012, geografia, poziom podstawowy - odpowiedzi

ökul na Islandii był konsekwencją przemieszczania się płyt litosfery. a) Na podstawie mapy uzupełnij zdania. Islandia jest położona na granicy dwóch płyt litosfery: PŁYTY AMERYKAŃSKIEJ i PŁYTY EURAZJATYCKIEJ. Wybuchy wulkanów na Islandii są konsekwencją ODSUWANIA się płyt litosfery. W legendzie

Geografia - wymagania egzaminacyjne

) podaje główne cechy płytowej budowy litosfery; wykazuje związki pomiędzy płytową budową litosfery a występowaniem zjawisk wulkanicznych i trzęsień ziemi;6) posługuje się ze zrozumieniem pojęciem wietrzenia i erozji; przedstawia rzeźbotwórczą rolę wód płynących, fal morskich, wiatru, lądolodów i lodowców

Matura 2013, geografia, poziom rozszerzony - odpowiedzi

człowieka. - plejstocen Zad. 14 Na mapie przedstawiono rozmieszczenie głównych grzbietów śródoceanicznych na Ziemi. Na podstawie teorii tektoniki płyt litosfery wyjaśnij powstawanie grzbietów śródoceanicznych na Ziemi. Odpowiedź. Grzbiety oceaniczne powstają w miejscach, gdzie oddalają się od siebie płyty

Jakie zajęcia czekają studenta inżynierii środowiska?

, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, smog kwaśny i fotochemiczny. Ochrona hydrosfery - zanieczyszczenia wód, eutrofizacja, środki techniczne, ekonomiczne i prawne w ochronie wód. Ochrona kopalin i litosfery: rodzaje oddziaływań na litosferę, trwałość użytkowania zasobów kopalin. Ochrona gleb: typy degradacji

Jakie zajęcia czekają studenta gospodarki przestrzennej?

, litosfera, hydrosfera, biosfera. Czynniki endo- i egzogeniczne mające wpływ na procesy zachodzące na powierzchni ziemi. Oddziaływanie procesów endo- i egzogenicznych na środowisko. Ogniwa obiegu materii i energii w przyrodzie. Zasoby przyrodnicze jako podstawa gospodarowania i wyznacznik rozwiązań

Jakie zajęcia czekają studenta zarządzania?

. Procesy zachodzące w biosferze. Ochrona litosfery, hydrosfery i atmosfery. Ochrona przyrody i krajobrazu. Zanieczyszczenia naturalne i antropogenne oraz ich oddziaływanie na środowisko. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Monitoring zanieczyszczeń. Gospodarka wodna: ochrona wód powierzchniowych i

Matura 2011, geografia, poziom rozszerzony, odpowiedzi

głębinowe. B. magmowe wylewne. C. osadowe. D. przeobrażone. b) Na podstawie mapy i własnej wiedzy wymień dwie zmiany w litosferze, hydrosferze lub pedosferze, które nastąpiły na północnym stoku Hrobaczej Łąki (B2) na skutek eksploatacji surowców skalnych. 1. zmiany w rzeźbie terenu 2. utrata pokrywy