litosfera

Z.R.

Matura 2016- przygotowujesz się do matury z geografii? Sprawdź, czy umiesz ten dział! [BUDOWA WNĘTRZA ZIEMI]

Matura 2016- przygotowujesz się do matury z geografii? Sprawdź, czy umiesz ten dział! [BUDOWA WNĘTRZA ZIEMI]

Budowa wnętrza ziemi to jedno z podstawowych zagadnień geografii fizycznej. Jeśli przygotowujesz się do matury na poziomie rozszerzonym, taką bazę musisz znać na wyrywki.

Matura 2015, geografia, odpowiedzi

Matura, geografia, odpowiedzi. Dzisiaj o godzinie 9:00 maturzyści zaczęli rozwiązywać maturę z geografii na poziomie rozszerzonym. Mieli 3 godziny na rozwiązanie arkusza z maturalnymi zadaniami. Publikujemy OFICJALNE ARKUSZE nowej matury 2015 z geografii!

Matura 2012, geografia, poziom podstawowy - odpowiedzi

Hiszpania, Grecja czy Włochy. 3. Uniemożliwienie swobodnego przemieszczania się po różnych zakątkach Europy wpłynęło negatywnie na działanie większości firm o zasięgu międzynarodowym. ZAD. 14. Wybuch Eyjafjallajökul na Islandii był konsekwencją przemieszczania się płyt litosfery. a) Na podstawie mapy

Geografia - wymagania egzaminacyjne

zróżnicowanie roślinności i gleb na Ziemi; 5) podaje główne cechy płytowej budowy litosfery; wykazuje związki pomiędzy płytową budową litosfery a występowaniem zjawisk wulkanicznych i trzęsień ziemi; 6) posługuje się ze zrozumieniem pojęciem wietrzenia i erozji; przedstawia rzeźbotwórczą rolę wód płynących, fal

Matura 2013, geografia, poziom rozszerzony - odpowiedzi

Matura 2013, geografia, poziom rozszerzony - odpowiedzi

przedstawiono rozmieszczenie głównych grzbietów śródoceanicznych na Ziemi. Na podstawie teorii tektoniki płyt litosfery wyjaśnij powstawanie grzbietów śródoceanicznych na Ziemi. Odpowiedź. Grzbiety oceaniczne powstają w miejscach, gdzie oddalają się od siebie płyty litosfery (zjawisko spreadingu). W tych

Jakie zajęcia czekają studenta inżynierii środowiska?

- efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, smog kwaśny i fotochemiczny. Ochrona hydrosfery - zanieczyszczenia wód, eutrofizacja, środki techniczne, ekonomiczne i prawne w ochronie wód. Ochrona kopalin i litosfery: rodzaje oddziaływań na litosferę, trwałość użytkowania zasobów kopalin. Ochrona

Jakie zajęcia czekają studenta gospodarki przestrzennej?

- jego podstawowe elementy oraz podsystemy: atmosfera, litosfera, hydrosfera, biosfera. Czynniki endo- i egzogeniczne mające wpływ na procesy zachodzące na powierzchni ziemi. Oddziaływanie procesów endo- i egzogenicznych na środowisko. Ogniwa obiegu materii i energii w przyrodzie. Zasoby przyrodnicze

Jakie zajęcia czekają studenta zarządzania?

. Procesy zachodzące w biosferze. Ochrona litosfery, hydrosfery i atmosfery. Ochrona przyrody i krajobrazu. Zanieczyszczenia naturalne i antropogenne oraz ich oddziaływanie na środowisko. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Monitoring zanieczyszczeń. Gospodarka wodna: ochrona wód powierzchniowych i

Geografia, poziom rozszerzony, przykładowe odpowiedzi

. 1. odsalanie wód morskich i oceanicznych 2. oszczędzanie wody w gospodarstwach domowych oraz w przemyśle 3. oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych Zadanie 17. (1 pkt) Na mapie zaznaczono literami A - D miejsca położone na granicach płyt litosfery. Wpisz litery, którymi oznaczono na mapie