cechy dramatu romantycznego

Autor: Zygmunt Krasiński / Opracowała: Mirosława Michalska

Nie-Boska komedia - jako dramat romantyczny

Nie-Boska komedia - jako dramat romantyczny

Utwór Krasińskiego spełnia wymagania gatunkowe dramatu romantycznego: odrzucenie reguł dramatu klasycznego i łączenie elementów różnych rodzajów i gatunków literackich (synkretyzm gatunkowy).

Nie-Boska komedia - bohaterowie

Mąż jest romantycznym poetą, który żyje w świecie własnych marzeń i wyobraźni (dumny, piękny egoista). Tworzy ten świat, traktuje go jak rzecz realną i idealną, najważniejszą na świecie, ważniejszą od realizmu życia codziennego i obowiązków rodzinnych. Tylko w scenach z Orciem wydobywa się z niego głos cierpiącego człowieka, w pozostałych jest to głos cierpiącego poety.

Zdążyć przed Panem Bogiem - motyw śmierci

Według Edelmana w getcie () zawsze chodziło () o śmierć, nigdy o życie. Pozostawał więc tylko wybór sposobu umierania.

Tango - klęska Artura - idealisty

Tango - klęska Artura - idealisty

z istnieniem. Ja wyjdę poza przeciwieństwa!" Maska idealisty Okazuje się, że za bełkotliwą romantyczną stylizacją i maską idealisty kryją się zupełnie nieromantyczne i nieidealistyczne cechy Artura: okrucieństwo, brak wrażliwości, interesowność, kompromisowość, niezdolność do miłości i pogarda

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty literackie - część druga)

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty literackie - część druga)

: 1.2) określa problematykę utworu 2.4) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego [...] 2.5) porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (dostrzega cechy wspólne i różne) 3.1) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu [...] 3.2) wykorzystuje w

Dwudziestolecie międzywojenne

prawidłowości nabierają cech prawdopodobieństwa opartego na kalkulacjach statystycznych. Zostaje odkryta energia promieniotwórcza, istnienie atomu i rozbicie go na mniejsze cząsteczki. Rozwój astrofizyki powoduje odkrycie faktu, że przestrzeń jest nieskończona. Alexander Fleming odkrywa pierwszy antybiotyk

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty ikoniczne - część pierwsza)

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty ikoniczne - część pierwsza)

) określa problematykę utworu 2.1) uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: [...] sztuki plastyczne (gimnazjum) 2.5) porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (dostrzega cechy wspólne i różne) 3.1) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty literackie, popularnonaukowe i publicystyczne - część trzecia)

Zadanie 2.11. Wymagania ogólne i szczegółowe I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń: 1.1) odczytuje sens całego tekstu [...] 1.4) wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu, rozpoznaje zastosowane w nich środki językowe i ich funkcje w tekście 3.5

MATURA 2014, JĘZYK POLSKI, poziom podstawowy - odpowiedzi

rolę każdego z nich w budowaniu obrazu miłości. ODP: A. personifikacja, antyteza, wyliczenie B Personifikacja - poprzez uosobienie miłości autorka tekstu nadaje jej wymiar symboliczny; pokazuje, że miłość potrafi przybierać cechy takie, które nadawane są człowiekowi Antyteza - celem użycia antytezy

Lalka - bohaterowie

Lalka - bohaterowie

, że wewnętrzne rozdarcie powoduje narastanie osobistych dramatów i ostateczną klęskę bohatera. Cechy romantyczne u Wokulskiego: jednostka zdolna do wielkich czynów, jego losy nie zostały zamknięte; do końca nie wiadomo, co się z nim stało (por.: Konrad, Kordian), patriota, walczy o wolność ojczyzny

Szekspiryzm

Szekspiryzm – nawiązanie do twórczości Williama Shakespeare’a i teatru elżbietańskiego, charakterystyczne dla literatury romantyzmu, zwłaszcza dla dramatu romantycznego.Utwory Shakespeare’a nie były zgodne z wieloma zasadami poetyki klasycystycznej. Ich kompozycję cechuje duża

Malczewski (dramat)

Malczewski – dramat Antoniego Langego wystawiony pośmiertnie, w 1931. Często określany mianem poematu dramatycznego; uznawany za najbardziej udaną sztukę autora. Treść dramatu nawiązuje do tragicznej biografii romantycznego poety Antoniego Malczewskiego. Jest ponadto próbą polemiki

Balladyna (imię)

Balladyna ? imię żeńskie pochodzenia literackiego, imię tytułowej bohaterki dramatu romantycznego Juliusza Słowackiego Balladyna.Balladyna imieniny obchodzi 30 kwietnia, 28 maja.

Książę niezłomny

samoświadomość bohatera, czyniąc z niego sługę Bożego. Podobny w tym staje się do niektórych bohaterów dramatów Słowackiego (tych tworzonych od 1842), gromadzących w sobie cechy charakteryzujące typ romantycznego indywidualizmu.

Dramat romantyczny

przedstawicielami dramatu romantycznego byli np. Victor Hugo (np. Hernani, Maria Tudor), Alfred de Musset (np. Lorenzaccio), w Polsce Juliusz Słowacki (Balladyna, Kordian), Adam Mickiewicz (Dziady), Zygmunt Krasiński (Nie-Boska komedia).Kompozycja dramatu romantycznego była luźna, poszczególne epizody cechowała

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.